辱 成語

漢典

羞辱 , 使 受 恥辱 例 侮辱 喪權辱國. 羞恥 例 恥辱. 謙辭 有 承蒙 之 意 例 辱 臨 辱 蒙 惠顧. 解釋:. 解 升沉榮 辱; 升遷榮 辱; 主憂臣 辱; 肆言詈 辱; 死生榮 辱; 喪師 辱 國; 辱 身敗名; 辱 門敗戶; 辱 國殃民; 辱 國喪師; 寧死不 辱; 進榮退 辱; 城下之 辱; 知足不 辱; 喪權 辱 國; 忍 辱 含羞;有屈尊枉駕之意);辱知(謙辭。受人賞識或提拔);辱蒙;辱臨;辱賜;辱承指教;辱荷(承蒙) 4) 壓下去,挫 [deflate] 往者弗送,來者弗止,或擊其迂,或辱其銳。—— 《銀雀山漢墓竹簡·孫臏兵法》 辱 rǔ 〈形〉 (1) 污濁;混濁 [dirty;muddy] 。如:辱行(污穢的行爲) (2) 隆重;厚 往者弗送,來者弗止,或擊其迂,或辱其銳。 ―― 《銀雀山漢墓竹簡·孫臏兵法》 辱 rǔ (1) 污濁;混濁 [dirty;muddy] 。如:辱行(污穢的行為) (2) 隆重;厚 [solemn] 故緣地之利,承從天之指,辱舉其死。 ―― 《管子》 (3) 黑 [black] 大白若辱。 ―― 《老子》辱字成語大全:辱國喪師、辱國殄民、辱國殃民、辱門敗戶、辱身敗名、不辱使命、敗德辱行、寵辱不驚、寵辱皆忘、寵辱若驚、降志辱身、君辱臣死、屈節辱命、忍辱偷生、忍辱含垢、忍辱負重、忍辱含羞、喪權辱國、喪師辱國、含垢忍辱、胯下之辱、奇恥大辱、盛衰榮辱、知足不辱、 小提醒:請務必輸入聲調做結束 播放 教育部國語小字典 教育部重編國語辭典修訂本 教育部臺灣客家語常用詞辭典 教育部臺灣閩南語常用詞辭典 解釋: 到 如 自 辱 人 辱 如 辱沒 用 的 謙詞 或 敬詞 如 辱 蒙 辱 承 辱 臨 辱 蒙 惠顧 解釋: 羞恥 例 恥辱 羞辱 , 使 受 恥辱 例 侮辱 喪權辱國 辜負 例 辱沒 辱命 謙辭 有 承蒙 之 意 例 辱 臨 辱 蒙 惠顧 解釋: [名] 羞恥 。 《 說文解字 . 辰 部 》:「 辱 , 恥 也 。 」 如 :「 恥辱 」。 《 左傳 . 襄 公 十 八 年 》:「 子 殿 國師 , 齊 之 辱 也 。 」 宋 . 如 辱沒. 辜負 例 辱沒 辱命. 用 的 謙詞 或 敬詞 如 辱 蒙 辱 承 辱 臨 辱 蒙 惠顧.

帶有辱字的成語_瘋狂看圖猜成語 成語故事

《左傳.襄公十八年》:「子殿國師,齊之 辱 也。. 辱:辜負,玷辱。. 郭沫若《洪波曲》第三章:“壽昌大笑起來,掉頭對著立群說:‘不辱使命!辱(拼音:rǔ)是漢語一級通用規範漢字(常用字)。此字始見於商代甲骨文。辱本指耕作,這個意思被後起的“耨”字所取代。許慎《説文解字》認為,誤了農時,耽擱了耕作大事,有殺頭之罪,所以“辱”字又有“羞恥”之義。又指使人受到羞辱,用作動詞。辱是上下結構,但是辱用作偏旁時 寵:寵愛;辱:羞辱。 對受寵或受辱都不感到驚訝;即把得失置之度外。 也作“不驚寵辱”。 出處 《新唐書·盧承慶傳》:“寵辱不驚;考中上。 其能著人善類此。 ” 例子 許多科技工作者默默無聞地工作著;從不考慮個人得失;可謂~。 歇後語 謎語 成語故事 相關成語 匕鬯不驚 邊塵不驚 寵辱不驚 寵辱皆忘 寵辱若驚 狗吠不驚 雞犬不驚 語不驚人 見慣不驚 神色不驚 同字成語 帶寵字的成語 帶辱字的成語 帶不字的成語 帶驚字的成語 出處. 」如:「 恥 辱 」。. 羞恥。. 名. 指不辜負別人的差使. 釋 義. 解釋. ㈠ ㄖㄨˋ. 」宋.范仲淹〈岳陽樓記〉:「登斯樓 往者弗送,來者弗止,或擊其迂,或辱其銳。 ―― 《銀雀山漢墓竹簡·孫臏兵法》 辱 rǔ (1) 污濁;混濁 [dirty;muddy] 。如:辱行(污穢的行為) (2) 隆重;厚 [solemn] 故緣地之利,承從天之指, →~辱命mìng/. [下接]耻chǐ辱,玷diàn辱,凌líng辱,屈qū辱,荣辱,污wū辱,侮wǔ辱,刑辱,羞xiū辱,折zhé辱 [成語]忍rěn辱负重,含垢gòu忍辱 用法. 《說文解字.辰部》:「 辱 ,恥也。.

票字造詞 -票字詞語大全 漢語詞典

後悔不在當初採取另一種行動。. 可殺而不可辱也。. 具體成語如下: 悔不當初、 後悔莫及、 負荊請罪、 磕頭認錯、 賠禮道歉、 斟茶認錯。. 有屈尊枉駕之意);辱知(謙辭。受人賞識或提拔);辱蒙;辱臨;辱賜;辱承指教;辱荷(承蒙) 4) 壓下去,挫 [deflate] 往者弗送,來者弗止,或擊其迂,或辱其銳。—— 《銀雀山漢墓竹簡·孫臏 士可殺不可辱的意思. 悔不當初 [ huǐ bù dāng chū ]:悔:後悔;當初:開頭,起初。. 後悔莫及 [ hòu huǐ mò jí ]:後悔:事後 ”. 〖解釋〗指士子寧可死,也不愿受污辱。. 〖示例〗鏊謂謹 愕字成語大全:、驚愕失色、 帶愕字的成語 愕字在中間的成語 猶字成語大全:猶豫不決、猶解倒懸、風韻猶存、迥不猶人、過猶不及、記憶猶新、困獸猶斗、千里猶面、萬死猶輕、我見猶憐、言猶在耳、學如不及,猶恐失之、中饋猶虛、視死猶歸、博弈猶賢、敬姜猶績、雖死猶生、雖死之日,猶生之年、玉漏猶滴、【tvb 粵語配音 成語動畫廊[出奇制勝]第59集成語動畫廊】以動畫手法解說漢語成語的教育片,通過趣味濃厚的動畫,讓大家分享中國文化的獨有 形容道歉的成語樓:入我相思門. 〖出處〗語出《禮記·儒行》:“儒有可親而不可劫也,可近而不可迫也。.

士可殺不可辱意思,成語士可殺不可辱解釋 三度漢語網

解釋:. 胯下,兩腿之間。. 本指漢代韓信年少失意的時候,曾忍辱從惡霸的胯下爬過。. 漢語拼音:. 後用以比喻人不得意時所承受的屈辱,常用來勸喻一般人忍一時 brsm 拼音 bù rǔ shǐ mìng 反義詞 同義詞 不負眾望 英語翻譯 用法 解釋 辱:辜負,玷辱。 指不辜負別人的差使 出處 郭沫若《洪波曲》第三章:“壽昌大笑起來,掉頭對著立群說:‘ 「命長ければ恥多し」の読み方は「いのちながければはじおおし」となります。特殊な読み方が用いられる故事成語ではありませんね。ただ字が異なって表記されることがあるようです。「寿ければ辱多し」と表記することもあるようです。 昂字成語大全:昂昂自若、昂然直入、昂然自若、昂頭天外、昂霄聳壑、昂然自得、昂藏七尺、昂首闊步、昂首伸眉、昂首天外、昂首挺胸、昂首望天、昂頭闊步、昂頭挺胸、昂昂不動、昂然而入、斗志昂揚、激昂慷慨、激昂青云、聳壑昂霄、軒昂氣宇、慷慨激昂、氣宇軒昂、感慨激昂、《成語典》中漢字“忍辱負重”注音為ㄖㄣˇ ㄖㄨˋ ㄈㄨˋ ㄓㄨㄥˋ,拼音為rěn rù fù zhòng,意思是忍受屈辱怨謗而承擔重任。 語出《三國志.卷五八.吳書.陸遜傳》以及典故説明、典源、釋義、書證等内容。 電字成語大全:電光朝露、電光石火、電閃雷鳴、電掣風馳、電掣星馳、電流星散、電照風行、飆發電舉、駒窗電逝、飆舉電至、風馳電掣、風旋電掣、鬼出電入、石火電光、星馳電走、星旗電戟、潮鳴電掣、潮鳴電摯、尺波電謝、風回電激、風行電掣、風行電擊、風行電掃、風行電照、 kuà xià zhī rù.

辱 教育百科 教育雲線上字典

彼は自己嫌悪からくる汚辱の思いにくじけた。中国語会話例文集胯下之辱成語解釋:胯下:兩條腿之間。從胯下爬過的恥辱。 余字成語大全:余音繞梁、余音裊裊、余波未平、余勇可賈、余燼復燃、余杯冷炙、余風遺文、余膏剩馥、余光分人、余妙繞梁、余聲三日、余食贅行、余桃啖君、余味無窮、余霞成綺、余霞散綺、余響繞梁、余腥殘穢、余業遺烈、余音繚繞、余韻流風、余子碌碌、酒余茶后、流風余韻、抵字成語大全:抵背扼喉、抵死謾生、抵瑕蹈隙、抵掌而談、抵足而眠、抵死瞞生、抵死漫生、抵瑕陷厄、當門抵戶、家書抵萬金、矢口抵賴、乘間抵隙、乘險抵巇、扼腕抵掌、將功抵罪、捐金抵璧、批亢抵巇、伺瑕抵蠙、投間抵隙、投隙抵罅、投隙抵巇、以玉抵鵲、以玉抵烏、伺瑕抵隙 寵辱皆忘,漢語成語,拼音是chǒng rǔ jiē wàng,意思是受寵或受辱都毫不計較;常指一種通達的超絕塵世的態度。 出自《 岳陽樓記 》。 [1] 他因自我嫌弃中来的侮辱思想而消沉。.

【辱的成语】_带辱字的成语_关于辱的成语 第一范文网

士可殺不可辱的成語解釋 國語谷

神字成語大全:神采奕奕、神不知,鬼不覺、神機妙算、神號鬼哭、神鬼莫測、神氣十足、神乎其神、神氣活現、神思恍惚、神差鬼使、神頭鬼面、神魂顛倒、神圣工巧、神龍見首不見尾、神工鬼斧、神施鬼設、神出鬼沒、神色自若、神道設教、神焦鬼爛、神搖意奪、神州陸沉、 形容關心的成語:1、熟視不睹:熟視:細看;睹:看見。看慣了就像沒看見一樣。也指看到某種現象,但不關心,只當沒有看見。2、是事可可:是:凡是,所有;可可:不在意。對什么事情都不關心,不在意。3、求民病利:病:病苦,痛恨。求得了解百姓的不利和有利的事。薪字成語大全:薪盡火傳、把薪助火、抽薪止沸、抱薪救火、采薪之憂、稱薪而爨、負薪之憂、負薪救火、積薪厝火、絕薪止火、米珠薪桂、臥薪嘗膽、坐薪懸膽、抱薪救焚、采薪之患、采薪之疾、秤薪而爨、負薪構堂、桂薪玉粒、火盡薪傳、徙薪曲突、席薪枕塊、坐薪嘗膽、積薪候燎、 孔子說:“忠言相告,好話對導,他不聽就算了,不要自找羞辱。”但是多數后人對這個成語的了解來自本篇課文。楚王三次想侮辱晏子,結果不但輕而易舉被晏子化解了,最后反被晏子侮辱了。成語的意思是說自己所受到的侮辱難堪,都是因為自己造成的。

辱(中国語)の日本語訳、読み方は コトバンク 中日辞典

龍字成語大全:龍韜豹略、龍騰虎躍、龍頭蛇尾、龍行虎步、龍驤虎視、龍躍鳳鳴、龍肝鳳髓、龍鳴獅吼、龍潭虎穴、龍盤虎踞、龍馬精神、龍血玄黃、龍蛇混雜、龍驤虎步、龍肝豹胎、龍蛇飛動、龍爭虎斗、龍駒鳳雛、龍潭虎窟、龍章鳳姿、龍吟虎嘯、龍鳳呈祥、龍跳虎臥、龍 堯曰:"多男子則多懼,富則多事,壽則多辱。是三者,非所以養德也,故辭。" 封人曰:"始也我以女為聖人邪,今然君子也。天生萬民,必授之職,多男子而授之職,則何懼之有?富而使人分之,則何事之有! 骻下蒲伏漢語拼音是kxpf,也可以寫成註音格式如:ㄎㄨㄚˋ ㄒ一ㄚˋ ㄆㄨˊ ㄈㄨˊ,此成語的意思可解釋參考蒲伏:通“匍伏”,指伏地爬行。 指漢朝韓信年少時有骻下之辱 用法上請注意:骻下蒲伏作賓語、定語;衕“骻下之辱”。揚字成語大全:揚長而去、揚鈴打鼓、揚葩振藻、揚揚得意、揚湯止沸、揚眉吐氣、揚清激濁、揚幡招魂、揚長避短、揚風扢雅、揚己露才、揚厲鋪張、揚眉瞬目、揚眉眴目、揚名四海、揚清厲俗、揚清抑濁、揚威曜武、揚威耀武、揚武耀威、揚揚自得、揚名顯親、簸土揚沙、闡揚光大、

己的成語,己字成語 成語詞典 漢語網

寵辱若驚成語意思解释、造句注音、同義詞反義詞-詞典網